JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Тема досвіду: “Розвиток творчих здібностей вихованців через призму декоративно-ужиткового мистецтва шляхом формування постійного інтересу до духовно-культурної спадщини українського народу.”.

Актуальність досвіду

Актуальність досвіду визначається тим, що сьогодні в Україні надзвичайно гостро постає питання виховання нової особистості, свідомого українського громадянина з розвинутим почуттям національної гідності, особливо в теперішніх умовах, громадянина, який зумів би відстояти інтереси нації, держави в побудові демократичного і правового суспільства.

Формування національної свідомості займає чи не найважливіше місце серед проблем, від розв'язання яких залежить здійснення національного відродження України.

"Це зумовлюється, насамперед, тим, що високий рівень національної свідомості пов'язаний не просто з теоретичним усвідомленням процесів національного відродження, а й з практичною готовністю людини до участі в розбудові незалежної держави".

Процес побудови міцних підвалин української держави неможливий без належного виховання. Адже людина, котра байдужа до національних надбань свого народу, і у якої немає національних орієнтирів, поступово втрачає свій зв'язок з Батьківщиною.

Ось чому в наш час держава веде активну культурну політику щодо розвитку та збереження національної культури і мистецтва в інтересах національної спільноти.

Отже, необхідність популяризувати, розповсюджувати та зберігати надбання народно-побутового мистецтва, культивувати і продовжувати національні традиції, та потреба відповідати на запит суспільства щодо виховання творчої особистості, з почуттям національної гідності, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення, який висуває сучасне життя, визначає тему досвіду.

Актуальність досвіду виявляється також у розкритті тісного зв'язку духовної спадщини народу з життям, що проходить через свідомість кожного вихованця.

Розв'язувати завдання, які ставить перед педагогами курс державної політики та напрям сучасної освіти, допомагає саме гурткова робота, що є частиною освітнього процесу. Це один з найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої особистості і найоптимальніший майданчик для розвитку внутрішніх сил дитини, джерело її особистісного самовираження і самовдосконалення.

Практична значущість.

Практична значущість мого досвіду полягає у розвитку творчої особистості, здатної до свідомого, національного самовизначення, у сприянні вмінню вихованців реалізувати себе у майбутньому житті, підвищенні духовного та культурного рівнів, вихованні патріотичних почуттів шляхом залучення гуртківців до вивчення та оволодіння основами народно-побутового мистецтва.

Це досягається шляхом використання народного досвіду естетичного і трудового виховання, який полягає у тому, що формування художньо-трудових вмінь, естетичних смаків дітей відбувається у практичній діяльності і є продовженням творчих традицій минулих поколінь. Долучаючись до різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, діти переймають духовність, -моральність, естетику рідного народу. Як вдало висловився український філософ, письменник-гуманіст та педагог І. Сковорода, "правильне виховання криється в природі самого народу, як вогонь і світло в кремені" і, "кожен повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе". "Пізнати свій народ" ─ це осягнути його складну історію, звичаї, традиції, обряди, мистецтво. І саме через залучення дітей до декоративно-ужиткової творчості відбувається пізнання української культурної спадщини. А "пізнаючи себе в народі", дитина може обрати улюблене заняття, яке, зрештою, може допомагати визначитись у житті.

Система педагогічних дій.

На заняттях гуртка «Виготовлення сувенірів» діти вчаться основам таких форм декоративно-ужиткового мистецтва, як паперопластика, аплікація, витинанка, виготовлення сувенірів з ниток, текстилю, плетіння гачком, бісероплетіння, робота з природніми матеріалами.

Оскільки гурткова робота не обмежується вимогами програми, не є конкретизована у змісті, то це сприяє урізноманітненню видів роботи дає змогу поєднати різні техніки виконання того чи іншого завдання, спонукає до пошуку інших видів практичної діяльності для задоволення потреб та інтересів гуртківців.

У своїй педагогічній діяльності застосовую диференційований підхід до використання комплексу традиційних і новітніх форм та методів роботи і прийомів включення дітей у творчий процес.

Однією з педагогічних умов формування та розвитку стійких позитивних інтересів гуртківців до пізнання історії, духовної спадщини народу є доповнення тем занять засобами українського народознавства (приказками, легендами, оповіданнями, казками, загадками, прислів'ями). Використання українського фольклору дає широкий простір для вибору тем занять гуртка (наприклад, виготовлення іграшок героїв улюблених казок). А інтегровані заняття розширяють кругозір вихованців і дають змогу побачити зв'язок між народно-побутовою творчістю, літературою та життям: використання фольклорних мотивів, втілення духовних образів українського фольклору у предмети декоративно-ужиткового мистецтва, застосування набутих знань і навичок у практичній діяльності.

Враховуючи психологічні та індивідуальні особливості кожного гуртківця, вік та рівень підготовленості дітей, намагаюся створити якомога сприятливіші умови для пізнавально-виховного процесу та творчого зростання кожного вихованця. З цією метою співпрацюю з практичним психологом, який здійснює просвітницьку та діагностичну роботу, що допомагає забезпечити вихід емоційного напруження дітей, спричиненого концентрацією уваги протягом навчального дня, усунути або послабити психологічні бар’єри, що заважають взаємодії в групі. Психологічний супровід на моїх заняттях допомагає у визначенні навчальних проблем, формуванні соціально-прийнятних норм поведінки, у спілкуванні. Розвивальні заняття сприяють формуванню у вихованців самосвідомості і почуття власної гідності, як основи становлення гармонійно розвиненої творчої особистості.

В своїй роботі впроваджую такі педагогічні технології:

  • Особистісно-орієнтовний підхід до організації навчання.
  • Використання інтерактивних форм і методів навчання.
  • Створення ситуації успіху.

Для покращення результативності навчально-виховного процесу обираю теми занять з урахуванням інтересів гуртківців, стимулюю можливість креативного підходу, вибору техніки, технології та матеріалу при виконанні творчих завдань, іноді несподіваних, що спонукає до творчого пошуку.

Завдання диференціюю згідно з індивідуальними особливостями вихованців. Приділяю увагу не тільки результату, а й процесу творчої діяльності.

Із традиційних методів найбільш популярними на моєму гуртку є розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, демонстрація. Також використовую інноваційні методи навчання.

Скажімо, метод "Мікрофон" дає можливість розвивати вміння слухати, повагу один до одного, терплячість, сформувати впевненість у собі.

Метод "Навчаючи ─ вчуся" застосовую, наприклад, якщо під час навчального року приходить новий гуртківець, то інші вихованці по черзі пояснюють йому техніку, технологію, особливості виконання завдання, правила техніки безпеки тощо. Це дає змогу закріплення набутих знань та кращого засвоєння навчального матеріалу.

Метод "Коло ідей" полягає у вирішенні суперечливих питань та висуненні обґрунтованих ідей після обговорення у формі дискусії, наприклад, при пошуку, виборі нових способів розв'язання тієї чи іншої творчої проблеми. Цей метод розвиває навички, впевненість у власних силах, спонукає до розуміння власної унікальності та значущості, дає можливість навчитися конструктивному вирішенню проблеми, сприяє отриманню навичок публічних виступів.

Доцільним та дуже вдалим вважаю використання на заняттях гуртка методу "Мозковий штурм", що стимулює розвиток творчих здібностей не тільки вихованців, а й керівника гуртка. Цей метод передбачає вільне висловлення думок всіх учасників, навіть фантастичних ідей, і допомагає знаходити багато креативних та неординарних вирішень проблеми, наприклад, з чого в теперішній час можна виготовити ялинкові прикраси. Метод дає можливість розвивати творчу уяву і фантазію, навчитись не критикувати, що в свою чергу сприяє уникненню конфліктних ситуацій в колективі та його здруженню; враховувати думку кожного вихованця, що спонукає до підвищення самооцінки; сприяє активізації креативного мислення, підвищення рівня комунікативності.

Процес навчання в гуртку відбувається на позитивному емоційному тлі, в психологічно комфортних, ситуативно-адекватних для дітей умовах. Задля цього створюю на заняттях "ситуацію успіху". А саме: враховуючи вік та особисті можливості, підбираю такі творчі завдання, щоб їх зміг виконати кожний вихованець; в міру набуття гуртківцями практичних навичок і вмінь, поступово ускладнюю завдання; даю тільки позитивну оцінку результату творчої діяльності, якомога частіше застосовую похвалу.

Якщо шкільний урок треба "провести", що є цілком природнім і логічним, то таке висловлення щодо гурткового заняття є не зовсім відповідним. Його разом з дітьми треба прожити, чітко виявляючи свою людську позицію, глибокий інтерес до особистості дитини, зосередженість на її духовному світі. Тому в гуртковій роботі керуюсь принципами добровільної участі дитини у виконанні завдань, творчого співробітництва (на це працює відсутність зразків, які неодмінно потрібно наслідувати, єдино правильних відповідей, стандартів досягнень, бальних оцінок), індивідуального підходу, коректної педагогічної оцінки (вербальне, інтонаційне, мімічне виявлення зацікавленого й поважного ставлення до того, що вихованець сказав, виготовив, продемонстрував...), доброзичливості (будь-які передумови до завдання комусь із гуртківців, психічних травм – неприпустимі).

У своїй педагогічній діяльності застосовую концептуальні теорії та практичний досвід видатних педагогів та психологів: Г. Ващенка, А.Макаренка, С.Русової, В.Сухомлинського, К.Ушинського, Н.Сальнікової, М.Панфілової.

У роботі керуюсь такими нормативними документами, як Закон України "Про позашкільну освіту", Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Концепція позашкільної освіти та виховання.

Щоб досягти якості та ефективності навчально-виховного процесу, працюю над собою, вдосконалююсь, переймаючи досвід та відвідуючи майстер-класи інших керівників гуртків Надвірнянського РЦДТ та інших позашкільних навчальних закладів. Беру участь у засіданнях методоб'єднань, конференціях та семінарах, послуговуюсь матеріалами мережі Інтернет у підборі творчих завдань, пошуку нових ідей та креативних рішень.

Досвід своєї роботи у формі виставки творчих робіт гуртківців презентувала разом з іншими педагогами районного центру дитячої творчості слухачам курсів підвищення кваліфікації керівників гуртків позашкільних навчальних закладів у рамках програми обласної педагогічної практики у жовтні 2011 року.

Також мій досвід був представлений на відкритому занятті гуртка на обласному семінарі методистів, відповідальних за роботу груп продовженого дня "Розвиток творчих здібностей школярів в умовах групи продовженого дня" у листопаді 2011 року.

Щорічно даю майстер-класи для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів та методистів відділу освіти Надвірнянської РДА.

Гуртківці часто представляють свої творчі роботи на міських, районних, обласних тематичних заходах.

Вихованці гуртка постійно беруть участь у місцевих, районних, обласних та всеукраїнських виставках-конкурсах та фестивалях, досягають високих результатів і здобувають перемоги.

Всеукраїнська виставка-конкурс "Український сувенір" (2014р.) ─ подяка вихованцям за високий рівень виконавської майстерності у обласному етапі.

Всеукраїнський фестиваль Святого Миколая (2014р.) ─ диплом за високий рівень виконання конкурсних робіт.

Обласна виставка-конкурс іграшок-сувенірів ─ дипломи:
III місце ─ 2011 рік
II місце ─ 2012 рік
I місце ─ 2014 рік

Обласний гуманітарний конкурс УМАКО "Сузір'я" "Космічні фантазії" ─ дипломи:
II місце ─ 2012 рік
I місце ─ 2013 рік
II місце ─ 2015 рік

Обласна виставка-конкурс "Великодні передзвони":
грамоти вихованцям як переможцям ─ 2012рік
подяка за оригінальне виконання конкурсної роботи ─ 2012рік
подяка керівникові за організацію роботи по залученню учнівської молоді до участі в обласній виставці ─ 2013рік.

Грамота відділу освіти Надвірнянської районної держадміністрації керівнику гуртків за натхненну й плідну педагогічну працю, успіхи в навчанні й вихованні молодого покоління та з нагоди Дня працівників освіти ─ 2012рік.

Обласний конкурс на кращу науково-методичну розробку навчальних програм, посібників з позашкільної освіти:
─ диплом за участь ─ 2013рік
─ диплом за творчий підхід у підготовці конкурсних матеріалів ─ 2014рік

Сертифікати про публікацію матеріалу на сайті "Шкільне життя", www.schoollife.org.ua.
№220/2015 від 19.12.2015року.
№225/2015 від 21.12.2015 року.

Гурток працює за адаптованою програмою, складеною на основі програми "Виготовлення сувенірів", рекомендованої МОН України (протокол №4 засідання науково-методичної ради Івано-Франківського ОУППО від 30 грудня 2010 року).

Практика показує, що діти молодшого шкільного віку проявляють неабияку зацікавленість у заняттях тістопластикою. Оскільки ліплення з солоного тіста існувало на Україні з давніх давен, то воно в значній мірі втілює національні традиції та звичаї і в свою чергу може виступати як засіб формування ти виховання патріотичних почуттів у підростаючого покоління, що передбачено метою гуртка.

Завдяки простоті, екологічності та доступності матеріалу останнім часом дуже зросла популярність тістопластики, бо вона дає можливість проявити та розвинути творчі здібності особистості, а також здійснює вплив на естетичний розвиток та формування естетичного смаку. Крім того, заняття тістопластикою дарує задоволення та можливість самовираження через створені власноруч вироби. Отже, включення в програму гуртка такого виду творчості цілком сприяє досягненню мети гуртка та підвищенню рівня інтересу вихованців до гурткової роботи.

Окремої уваги заслуговує традиційна народна іграшка як важлива складова культури українців. Вона несе в закодованому вигляді світосприйняття поколінь, ментальність українського народу, пам'ять етносу, нації, людства про своє історичне, доісторичне минуле. Особливо тепер, коли на ринку домінує масова іграшка, виготовлена за чужоземними зразками, яка не залишає місця для самостійного духовного і художнього пошуку, творчості дитини, яка формує споживацький підхід, і яка, виступаючи специфічним засобом інформації, пропонує викривлені цінності, таїть в собі, загрозу нормальному психологічному та духовному розвитку. На противагу чужоземній народна іграшка розвиває дитину інтелектуально, творчо, психічно, спонукає до праці, навчає розуміти красу простих речей, шанувати батьків та близьких, формує інтерес до глибшого пізнання історії, культури своєї нації. Тому вважаю, що доповнення навчальної програми заняттями з виготовлення традиційних іграшок в народному стилі суттєво покращує її якість.

Необхідність змін в міністерській програмі була зумовлена особливостями навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення (згідно з листом МОН України від 18.07.2013 №1/9-502 "Про навчальні програми з позашкільної освіти").

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top